Disclosed factoring kallas även för notified factoring vilket även är ett tydligare namn för vad det handlar om. I detta fall notifieras gäldenären (ges meddelande) att en faktura är såld till ett factoringbolag och att det därmed är detta företag man ska betala in skulden till. Vid factoring kan man bland annat välja mellan disclosed factoring eller undisclosed factoring. I Sverige är det nästan uteslutande disclosed. Det finns däremot fördelar med bägge förfaranden. Visas med tydlig information Disclosed innebär att det på varje faktura framgår att fordringen överlåtits. Oftast används en generell text som därmed finns med på varje faktura. I denna text framgår vilket finansbolag det är som tagit över fordran samt att betalning för denna faktura enbart kan ske till detta finansbolag. Därmed är det även enbart detta företags inbetalningsuppgifter som framgår på fakturan. Det framgår även att om kunden har några invändningar på skulden så ska dessa åsikter framföras till finansbolaget. Kortfattat så har finansbolaget hela ansvaret för denna faktura. Kan dubbelkolla Genom att det är en överlåtelsetext skapas en trygghet för kunden. Det framgår vad betalningen gäller för och vem som står bakom fakturan. På detta sätt minimeras risken för bluffakturor eller dubbelbetalning. Som kund kan man därmed verifiera fakturan och kontrollera att fordran är korrekt. Texten minskar även risken att kunden betalar in pengar till företagets konto vilket kanske skett tidigare innan man valde att använda sig av factoring. Här bör man däremot vara extra noga med information till sina kunder. Har man fakturerat kunder tidigare är det mycket vanligt att de inte ens tittar på fakturan utan betalar till det PG/BG-nummer som är inlagt i deras system. Oavsett orsak till byte av nummer bör man alltså markera detta tydligt på fakturan och gärna även i mail när fakturan skickas ut. Även discoled har sina fördelar Fördelen att välja på undisclosed factoring är att man inte behöver nämna till gäldenären att skulden hanteras av ett externt finansbolag. Orsakerna att man inte vill visa upp detta kan vara flera men i jämförelse med undisclosed så har disclosed flera fördelar. Detta inte minst med tydlighet mot kunden hos https://xn--mlarenstockholm-hlb.nu/. Dessutom finns det vissa juridiska problem i Sverige att genomföra detta alternativ. Därmed inte sagt att det är omöjligt. Skillnaden mellan disclosed och undisclosed är därmed om kunden informeras om att factoring sker eller inte. Det mest transparenta sättet är att vara öppen med detta via en tydlig överlåtelsetext.